Uslovi korištenja

Uslovi korištenja
Podaci, informacije i aplikacije na web stranici SEMINA.ba dostupni su korisnicima u skladu s uslovima i ograničenjima navedenim u nastavku.

Odgovornost
Sadržaji na portalu ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno. Podaci, informacije i online aplikacije koje su dostupne na ili putem web portala semina.ba, se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Korisnici koriste web portal na vlastitu odgovornost. Ni semina.ba niti druge pravne osobe koje sudjeluju u održavanju web portala, ne odgovaraju za bilo kakvu štetu izravno ili neizravno, koja bi rezultirala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka, informacija i aplikacija na web portalu. Za točnost podataka dobivenih od drugih osoba semina.ba, nije odgovoran. Semina.ba ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima, pri upotrebi netačnih podataka.

Upotreba i sigurnost osobnih podataka
Naša politika upotrebe i zaštite osobnih podataka opisana je u Pravilima o privatnosti.

Korisnici web portala
Svako korištenje web portala semina.ba koje nije smatrano kao normalno korištenje, je zabranjeno i predstavlja povredu te će se prijaviti nadležnim službama za kazneni progon. Normalnim korištenjem smatra se korištenje aplikacije bez softverskih alata (spider, skripte,..) te u smislu normalnog broja zahtjeva u doglednom vremenu – normalnim brojem zahtjeva se smatra maksimalno 2 zahtjeva po sekundi.

Opseg baze podataka i prava intelektualnog vlasništva
Korisnici web portala trebaju uzeti u obzir sljedeće činjenice:
– da je baza podataka – kao cjelina i kao pojedinačni dio sistema – zaštićen u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima propisuje da korisnik može istovremeno koristiti samo neznatne dijelove baze podataka (kvalitetno i / ili kvantitativno) ili u mjeri u kojoj je predviđeno normalno korištenje web aplikacija raspoloživih za anonimne i registrirane korisnike. Svi ostali oblici korištenja i omogućavanja korištenja trećim osobama (npr. objava na serveru trećega korisnika, reprodukciju u drugim dokumentima, itd.) su izričito zabranjene. Ova zabrana se odnosi na sve oblike korištenja koji nadilaze vlastite potrebe.

Korištenje podataka i informacija sa web portala

Niti jedan od podataka ili informacija sa web portala ne smije se koristiti bez dozvole semina.ba u komercijalne svrhe. Podatke i informacije sa web portala nije dopušteno prikupljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka. Objava, u bilo kojem obliku, nije dopuštena osim ako kod podataka nije izričito navedeno, da se objava dozvoljava. Podaci i informacije iz web portala korisnik može prenijeti na svoje vlastite sustave za vlastite potrebe, ali ne smiju se promijeniti oznake autorskog prava i drugih srodnih prava. Dozvoljeno je ispisati podatke i informacije za čitanje za vlastite ili nekomercijalne svrhe. Kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmjena podataka i informacija ili slanjem poštom ili distribuiranje na bilo koji način, bez prethodnog pismenog odobrenja semina.ba je strogo zabranjeno.

Linkovi na web portalu
Linkovi na portal ili glavnu stranicu i/ili druge pod-stranice, dozvoljeni su samo uz pismenu suglasnost semina.ba.

Stranice web portala semina.ba mogu sadržavati linkove na druge web stranice koje ne održava semina.ba Stoga semina.ba za sadržaje tih stranica nije odgovoran.

Pristupačnost web portalu
Semina.ba nastoji korisnicima osigurati nesmetano korištenje web portala – u normalnim uslovima 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga (za održavanje i / ili zamjenu opreme) semina.ba zadržava pravo na kratkotrajne stanke ili prekide pristupa web portalu, obično poslije 20 sati.

Rješavanje sporova
Bilo koji sporovi koji proizlaze iz korištenja web portala u suprotnosti sa odredbama Općih uslova portala semina.ba će korisnici i semina.ba rješavati mirnim putem. Ako to nije moguće za rješavanje spora je nadležan sud u Sarajevu.

O kolačićima
Više o upotrebi kolačića je opisano u Pravilima o privatnosti.